Now Live Unibet Open Antwerpen

World Series of Poker 2007

Event 11 - $5,000 Seven Card Stud

Hand #11 - Theo Jorgensen

Theo Jorgensen tegen David Oppenheim:

Theo Jorgensen: X X {2-Diamonds}{J-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs} X
David Oppenheim: X X {A-Diamonds}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Clubs} X

Sixth street: Jorgensen bet 20,000, Oppenheim raiset naar 40.000, Jorgensen reraiset naar 60.000 en Oppenheim callt.

Seventh street: Jorgensen bet 20.000 in the dark en Oppenheim callt.

Jorgensen heeft {J-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Diamonds} dat {J-Clubs}{J-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs}{10-Diamonds} maakt -- trip jacks. Oppenheim muckt, en Jorgensen pakt de pot

Tags: Theo JorgensenDavid Oppenheim

Hand #8 - Phil Ivey

David Oppenheim raiset naar 10.000., Phil Ivey reraiset naar 20.000 en Oppenheim callt. De handen

David Oppenheim: X X {K-Clubs}{7-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds} X
Phil Ivey: X X {8-Hearts}{J-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades} X

4th Street: check check
5th Street: Ivey bet 20.000. Oppenheim raiset naar 40.000 en Ivey callt.
6th Street: Oppenheim bet 20.000, Ivey callt.
7th Street: Oppenheim bet 20.000, Ivey raiset naar 40.000 en Oppenheim foldt.

Tags: Phil IveyDavid Oppenheim

11011121314