ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

Verzonden GL!

Jammer gg

10

GLGL

Rest

Gg

Thumbs Up

Big Grin

Glgl

glgl

Gl

goodmorning!!!!!!!!

Confused

VGG

Jammer muggert

Gogogooo

GL

Jammer gg

Gvd zat niet op te letten. Hebben ze alles mee genomenSad

Goodmorning lekker knallen!!!!!! Gl!

11112131415769