Nederlandse PokerBond: Experts schijnen hun licht over "zaak-Hollink"

Nederlandse PokerBond: Experts schijnen hun licht over

Het zijn drukke dagen voor de Nederlandse PokerBond, de vertegenwoordigende partij van de Nederlandse pokerspelers. Bij alles wat betrekking heeft tot het poker in Nederland is de PokerBond betrokken en er waren de afgelopen week nogal wat zaken. Gisteren zagen we natuurlijk al het regeerakkoord van de VVD en PvdA, waarin ook belangrijke dingen stonden over het kansspelbeleid in Nederland. Dat was voor Rolf Slotboom al reden om een blog te schrijven en een reactie te geven, maar er was vorige week nog meer gaande. Rob Hollink had namelijk een rechtszaak gewonnen tegen de Belastingdienst:

De rechtbank heeft op 18 oktober in deze zaak geoordeeld dat poker volgens de Nederlandse wet wel een kansspel is. Ondanks diverse argumenten, blijft poker dus gezien worden als kansspel in Nederland. Op het tweede punt heeft Hollink echter wel gelijk gekregen en volgens dit Hoger beroep dienen buitenlandse pokertoernooien dan ook het zelfde behandeld te worden als toernooien die men in Nederland speelt bij Holland Casino.

Daarover spraken wij al met jurist Pepijn Le Heux, maar ook de Nederlandse PokerBond liet enkele experts hun licht schijnen over deze zaak; fiscaal jurist Frans Duynstee en advocaat Terence Vink. Dat leidde tot de volgende, zeer interessante blog van Rolf Slotboom, waarin de heren antwoord geven op zes vragen:

Namens de PokerBond vond ik het uiterst belangrijk om ook de twee mensen aan het woord te laten die tot nu toe op het gebied van kansspelwetgeving van groot belang zijn geweest. Het betreft degenen die betrokken zijn bij de twee andere rechtszaken die momenteel lopen. In de eerste plaats Frans Duynstee, fiscaal jurist van VMW Taxand en in die hoedanigheid ook betrokken bij de Fiscale Pokerprocedure. En daarnaast natuurlijk ook Terence Vink, de succesvolle advocaat (want: eerste voor Nederlandse pokerspelers positieve kansspeluitspraak ooit) in de Zaak-Mengerink.

Aan beide heren legde ik dezelfde zes vragen voor. Heel specifieke vragen, met als doel voor de Nederlandse pokerspeler volledig duidelijk te krijgen wat voor hen nu de exacte gevolgen/implicaties zijn voor wijze van aangifte, belastingplicht of niet, mogelijk terugvorderen van reeds betaalde belasting etc. De antwoorden van beide heren staan direct onder de vragen van mij, respectievelijk als TV (Terence Vink) en FD (Frans Duynstee).

1. Wat zijn nu de mogelijkheden voor de ‘verliezende’ partij, lees de Belastingdienst. Welke opties hebben zij nog? (Bijv. Hoge Raad, accepteren vonnis, schrijven nieuwe wetgeving.) In geval van het laatste, kan dit met terugwerkende kracht nog gelden voor gevallen soortgelijk als Rob – of is dit uitgesloten? En welke van de opties voor de BD acht u het meest waarschijnlijk?

TV:

De wet moet worden aangepast. Terugwerkende kracht kan alleen nadat het Ministerie het wetsvoorstel via publicatie openbaar heeft gemaakt. Hier is tot op heden nog geen sprake van en ik wil niet degene zijn die de slapende honden wakker maakt. De Belastingdienst kan in cassatie gaan tegen deze uitspraak, binnen zes weken na de uitspraak. Er vindt dan geen feitelijke behandeling meer plaats, maar de Hoge Raad zal kijken of het recht goed is toegepast en/of er vormverzuimen zijn. De kans op een positieve cassatieprocedure voor de Belastingdienst is vanwege deze beperkingen zeer gering.

FD:

- Het Hof Leeuwarden heeft geoordeeld dat poker een kansspel is, maar dat het systeem van de kansspelbelasting met betrekking tot buitenlandse live toernooien gehouden in de EU in strijd is met de Europese regelgeving. Het Hof oordeelt dat de wetgever de wet op dit punt moet aanpassen en vernietigt op dit punt de naheffingsaanslag kansspelbelasting. Over deze kwestie zijn overigens tegenstrijdige uitspraken gedaan door verschillende rechtbanken. Rechtbank Haarlem (24 november 2011 (voor live toernooien) en 23 mei 2012 (voor zowel live toernooien als internet kansspelen) oordeelde dat het Nederlandse systeem van de kansspelbelasting in strijd is met de Europese vrijheid van dienstverlening. Rechtbank Den Haag (18 juli 2012) heeft evenwel besloten dat het Nederlandse fiscale systeem met betrekking tot live toernooien niet in strijd is met EU recht. Ten aanzien van internet kansspelen oordeelde de Haagse rechtbank weliswaar dat het fiscale systeem in strijd is met EU recht, maar liet de uitspraak van de belastingdienst in stand omdat de rechtbank van mening is dat niet zij maar de wetgever die strijd met het EU recht moet opheffen.

- Het Ministerie van Financiën houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het kader van de lopende discussies over de regulering van het (online) kansspelaanbod zou het kunnen dat de kansspelbelastingwetgeving aangepast wordt. De Nederlandse wetgever heeft weinig mogelijkheden om die nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht in te voeren, zodat ik de kans dat dit gebeurt bijzonder klein inschat.

- In theorie kan de belastingdienst de uitspraak van het Hof Leeuwarden accepteren, maar die kans acht ik uitermate gering. Waarschijnlijker is het dat de belastingdienst cassatie bij de Hoge Raad zal aantekenen. Hiervoor heeft men tot 6 weken na dagtekening verzending van de uitspraak (24 oktober jl) de tijd.

- Ook de belastingplichtige zou nog cassatie kunnen aantekenen; met name op het gedeelte van de uitspraak waarin het Hof oordeelt dat poker een kansspel is. Ook hij heeft gedurende 6 weken na dagtekening verzending van de uitspraak de tijd om dit te doen.

2. Kunnen pokerspelers die in soortgelijke situaties zitten (cashes bij live toernooien buitenland) nu al proberen hun betaalde belasting terug te vorderen? Zo ja, hoe precies? Of moet men eerst wachten op de beslissing van de BD al dan niet naar de Hoge Raad te gaan?

TV:

Ik adviseer aangifte te doen. Hierna legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Tegen de naheffingsaanslag kan bezwaar worden gemaakt met het verzoek het bezwaar aan te houden totdat definitief in deze procedures is beslist. De pokerspelers hoeven dus niet te wachten op een eindoordeel (eventueel bij de Hoge Raad).

FD:

- Totdat de Hoge Raad in hoogste instantie beslist heeft in deze zaak (maar ook in de overige zaken (de 2 zaken die al beslist zijn door rechtbank Haarlem en de zaak die beslist is door Rechtbank Den Haag), hoeft de belastingdienst zich niet te houden aan deze uitspraak. Wel hebben de pokerspelers een pleitbaar standpunt wanneer zij zich op het standpunt stellen dat over het resultaat behaald bij live toernooien gehouden in de EU geen kansspelbelasting verschuldigd is.

- Het succesvol terugvorderen van betaalde kansspelbelasting is in principe alleen mogelijk wanneer de uitspraak in hoogste instantie bevestigd is en de betreffende pokerspelers bijtijds bezwaar hebben aangetekend.

- Wanneer door een speler niet of te laat bezwaar aangetekend is, hoeft de belastingdienst de betaalde belasting niet terug te betalen (en kan de opgelegde aanslagen innen), ook al verliest zij alle lopende zaken voor de Hoge Raad. Het is daarom van bijzonder groot belang dat spelers bijtijds bezwaar aantekenen. Via de Stichting Fiscale Pokerprocedure kan een model bezwaarschrift opgevraagd worden.

3. Bij Rob ging het om buitenlandse live cashes tijdvak 2002-2006. Wat betekent dit voor soortgelijke cashes uit een later tijdvak? Lees: is deze jurisprudentie naar uw mening van toepassing op alle buitenlandse live cashes? En zo nee, wat is dan de grondslag voor de uitzondering?

TV:

Het oordeel van het Hof en eerder Rechtbank Leeuwarden is duidelijk. De wet op de kansspelen is voor wat betreft het heffen over het prijzengeld in strijd met het EG-recht. De wet is tot op heden niet aangepast. Tot dat moment kan iedere pokerspeler bij het winnen van een prijs binnen de EU een beroep doen op deze uitspraak. De uitzondering wordt zodoende gevormd door de landen waar binnen het toernooi heeft plaatsgevonden. Dit zal in de toekomst alleen wijzigen als de fiscale rechter onherroepelijk heeft beslist dat winnaars van meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel hebben gespeeld. Volgens mijn informatie is dat onderdeel nu uitsluitend nog in geschil in de Mengerink procedure.

FD:

- De uitspraak is van toepassing op buitenlandse live cashes, voorzover binnen de EU gespeeld wordt. Deze uitspraak is ook geldig voor de periode na 2006 tot en met nu.

4. Rob hoeft uiteindelijk geen belasting te betalen op grond van punt 5.19:

5.19 Nu het Hof van oordeel is dat sprake is van een belemmering van het vrije dienstenverkeer in strijd met artikel 56 VwEU waarvoor geen objectieve, evenredige rechtvaardigingsgrond is aangevoerd, dient om de belemmering weg te nemen de maatstaf van heffing voor de pokertoernooien te worden vastgesteld in overeenstemming met die voor binnenlandse casinospelen. In dat geval stuit toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a van de Wet echter af op de onmogelijkheid voor het Hof om de maatstaf van heffing voor de heffing van kansspelbelasting op zodanige wijze vast te stellen, dat de belemmering wordt weggenomen. Het Hof beschikt immers niet over de gegevens die nodig zijn om de maatstaf van heffing vast te stellen en het Hof acht partijen evenmin in staat om deze gegevens voor het betreffende belastingjaar nog te verkrijgen.

Kunnen andere pokerspelers zich hier ook op beroepen? Waarom wel/niet?

TV:

Hof Leeuwarden bestendigd de uitspraak in de Mengerink procedure van Rechtbank Haarlem van 24 november 2011. Het oordeel van Hof Leeuwarden is een kopie van de uitspraak van Rechtbank Haarlem. Andere pokerspelers kunnen zich hier ook op beroepen. Zie hiervoor onderdeel 3.

FD:

Rob heeft alleen gelijk gekregen met betrekking tot de binnen de EU gehouden toernooien. Over de opbrengsten behaald in Atlantic City (VS) moet hij volgens het Hof wel de kansspelbelasting betalen. In de fiscale pokerprocedures die door de Stichting Fiscale Proefprocedure gevoerd worden, is ook naar voren gebracht dat het Nederlandse systeem in strijd is met EU recht (vrijheid van kapitaalsverkeer) wanneer live toernooien buiten de EU gehouden worden (of wanneer de internet poker operator buiten de EU gevestigd is). Op dit punt hebben de rechtbanken ons ongelijk gegeven, maar het punt zal zeker in hoger beroep weer aan de orde komen.

5. Wat betekent deze uitspraak voor andere rechtszaken die nu lopen (Bijv. de Zaak-Mengerink, of de Fiscale Pokerprocedure.)

TV:

De uitspraak van Gerechtshof Leeuwarden is helaas een herhaling van zetten. Uitsluitend in de Mengerink procedure wordt gemotiveerd betwist dat winnaars van meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel hebben bedreven en geen kansspel. Dit is in de fiscale pokerprocedure niet in geschil.

FD:

Deze uitspraak is een steun in de rug voor alle lopende procedures, maar totdat de Hoge Raad heeft beslist, is er alleen "een slag gewonnen maar nog niet de oorlog".

6. Heeft u nog overige opmerkingen of aanbevelingen n.a.v. deze uitspraak?

TV:

Opvallend is dat Rob Hollink in het hoger beroep niet het rapport van Van der Genugten heeft ingebracht. Dit onderzoek ondersteunt dat meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel is en geen kansspel. In de procedure van Mengerink hebben wij dit rapport een aanvullende expertise wel ingebracht en is eveneens verwezen naar positieve jurisprudentie in strafrechtelijke geschillen.

FD:

Deze uitspraak is niet alleen gunstig voor pokerspelers, maar ook voor Holland Casino. Door de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 juli 2012 was er onduidelijk ontstaan hoe de resultaten behaald op door Holland Casino georganiseerde toernooien belast zouden worden. Gelukkig heeft Hof Leeuwarden vooralsnog een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid. Pokerspelers hoeven geen kansspelbelasting te betalen over het resultaat behaald op deze door Holland Casino in Nederland gehouden toernooien.

Comments

 • B--2 B--2

  Bluffdokter schreef

  B--2 schreef

  What's up with hollink ?
  Geen zin om dit lange artikel te lezen Tongue

  Dit!^^

  Ok wacht ik ga hem nu lezen!

 • Martijn001 Martijn001

  leuk als je ept hebt gewonnen kan je belastinggeld terug gaan vragen

 • Bluffdokter Bluffdokter

  B--2 schreef

  What's up with hollink ?
  Geen zin om dit lange artikel te lezen Tongue

  Dit!^^

Lees 4 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen