Belastingdienst verliest Hoger Beroep in zaak Mengerink

Belastingdienst verliest Hoger Beroep in zaak Mengerink

Eind november 2011 brachten we op PokerNews.nl een interview met pokerspeler Joost Mengerink. In dat interview vertelde Joost over de rechtzaak die hij was begonnen tegen de Nederlandse belastingdienst omdat hij het oneens was dat hij belasting moest betalen over het in buitenlandse behaalde cashes in live pokertoernooien. Mengerink had twee hoofdpunten om zijn argument kracht bij te zetten. Allereerst vocht hij de typering van poker als kansspel door de Nederlandse belastingdienst aan, en ten tweede gaf hij aan dat het oneerlijk was dat er een verschil zat tussen belastingen over cashes behaald in Nederlandse toernooien en die in in andere landen binnen de Europese Unie behaalde cashes. Met dat laatste bevoordeelde de Nederlandse Belastingdienst dus Holland Casino, wat in strijd met het EU recht zou zijn.

Mengerink berichtte ons begin december 2011 dat de rechtbank hem ongelijk had gegeven op het eerste punt. Mengerink zijn punt dat poker een behendigheidsspel is, had dus andermaal geen stand gehouden. Op het tweede punt kreeg hij echter gelijk; de rechtbank was het met hem eens dat de Nederlandse Belastingdienst geen verschillende regelingen mocht hebben voor Nederlandse pokertoernooien, en pokertoernooien gehouden in andere landen binnen de Europese Unie.

Bij het publiceren van het eerste interview had de Belastingdienst hun hoger beroep nog niet aangekondigd, maar dat volgde niet veel later. Zoals verwacht was de zaak met de eerste uitspraak dus nog niet afgedaan, maar kreeg die nog een staartje. Februari 2012 belden we daarom nog eens met Joost Mengerink om de laatste stand van zaken door te spreken. Daarin vertelde Joost over het Hoger Beroep, zijn visie op de eventuele implicaties van de uitspraak op online pokergebied, en een interessante passage in het document die leek te impliceren dat Nederlandse spelers ook over cashes in Holland Casino kansspelbelasting konden moeten gaan betalen in de toekomst:

Uitspraak Hoger Beroep

De Nederlandse pokerbond twitterde gisteravond dat er een uitspraak was gedaan in het hoger beroep en dat het Amsterdamse gerechtshof de eerdere uitspraak van de rechtbank had onderschreven. Joost Mengerink zou dus ook het Hoger Beroep hebben gewonnen.

Een .pdf document van de uitspraak is te vinden op de website van de Nederlandse Pokerbond. De uitspraak is ook op rechtspraak.nl te vinden. Daarin lezen we onder andere het volgende:

Uit het hiervoor onder 4.5 geciteerde volgt dat de eventuele aan te leren behendigheid bij het pokeren aan betekenis weer inboet indien de deelnemers aan het pokerspel een gelijk-waardig behendigheidsniveau hebben bereikt. De bepalende factor vormt derhalve ook onder louter behendige deelnemers, de toevalsgenerator. Anders dan eiser kennelijk voorstaat, maakt het geen verschil dat aan de (meerdaagse) pokertoernooien die hij bezoekt, spelers deelnemen die meer behendigheid en ervaring hebben dan gemiddeld. De spelers blijven voor hun succes grotendeels afhankelijk van de toevalsgenerator, het delen van de kaarten.

Als we het juist interpreteren, lijkt het erop dat het gerechtshof te Amsterdam de beslissing van de lagere rechtbank heeft overgenomen dat toernooipoker gezien moet worden als een kansspel omdat bij een gelijk behendigheidsniveau, men afhankelijk is van een toevalsgenerator in de vorm van de gedeelde kaarten.

Even later lezen we een passage die slaat op het tweede aangebrachte punt:

4.10. Uit de bepalingen rond de maatstaf van heffing vloeit voort dat in Nederland wonende deelnemers aan een buitenlands casinospel bij terugkomst in Nederland kansspelbelasting moeten voldoen over de gewonnen prijzen. In Nederland wonende deelnemers aan een binnenlands casinospel hoeven geen kansspelbelasting te voldoen. In plaats daarvan is degene die gelegenheid heeft gegeven tot deelname aan het casinospel verplicht kansspelbelasting te voldoen over het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen dan wel, zo een ander dan de belastingplichtige de prijzen ter beschikking stelt, naar hetgeen in een tijdvak ontvangen wordt voor het geven van gelegenheid tot deelneming aan casinospelen. Het bedrag aan kansspelbelasting dat op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet KSB verschuldigd is zal, omgeslagen naar de individuele prijzen, altijd lager zijn dan het bedrag aan kansspelbelasting dat is berekend over de prijzen. De rechtbank komt op grond van het vorenoverwogene tot de conclusie dat bij deelname aan een buitenlands casinospel door een in Nederland wonende of gevestigde gerechtigde tot de prijzen van buitenlandse kansspelen meer kansspelbelasting verschuldigd is dan bij deelname aan een binnenlands casinospel. Dit, in combinatie met de administratieve verplichtingen die aan prijswinnaars in een buitenlands casinospel zijn opgelegd, maakt deelname aan een buitenlands casinospel minder aantrekkelijk voor in Nederland wonende of gevestigde spelers. Deze nadelen, die direct verband houden met overschrijding van de grens door de speler in verband met de afname van diensten die door een buitenlands speelcasino worden aangeboden, belemmeren het vrije dienstenverkeer en leveren naar het oordeel van de rechtbank in beginsel een schending op van artikel 56 van het VwEU. Immers vastgesteld moet worden, dat de onderhavige regeling van de Wet KSB een ongunstiger belasting-regeling bevat voor in Nederland wonende of gevestigde deelnemers aan casinospelen in andere lidstaten dan voor deelnemers aan casinospelen in Nederland (vergelijk het arrest van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Commissie-Frankrijk in de zaak C-381/93)

5.2.15. De rechtbank heeft hieraan terecht de conclusie verbonden dat sprake is van een belemmering van het vrije verkeer van diensten waarvoor geen geldige rechtvaardigings- grond is aangevoerd, zodat sprake is van een schending van artikel 56 VwEU. Het Hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank hierover in onderdeel 4.10 (laatste twee volzinnen) tot en met 4.13 heeft overwogen.

Hetgeen de inspecteur in hoger beroep heeft aangevoerd, doet aan dit oordeel niet af. De door de inspecteur aangevoerde redenen hebben immers betrekking op de geconstateerde moeilijkheden bij grensoverschrijdende heffing van kansspelbelasting in het algemeen; zij vormen geen (geldige) rechtvaardigingsgrond voor het geconstateerde verschil in heffings-grondslag en het daaruit voortvloeiend verschil in belastingdruk.

Het lijkt er echter op dat Mengerink andermaal wél gelijk heeft gekregen bij zijn tweede argument waarin hij de situatie tussen het spelen van Nederlandse pokertoernooien en pokertoernooien in andere Europese landen oneerlijk noemt. Ook het gerechtshof die dit hoger beroep heeft behandeld lijkt dus te onderschrijven dat de verschillende regelingen in strijd zijn met het vrije verkeer van diensten.

Implicaties van deze uitspraak

Wat de implicaties zijn van deze uitspraak is op dit moment nog onduidelijk. Wij zullen proberen contact te zoeken met Joost Mengerink zelf, al is dit in het verleden bijzonder moeilijk gebleken. We gaan tegelijkertijd op zoek naar andere experts om meer informatie in te winnen over de gevolgen van deze uitspraak.

Het kan zo zijn dat de Nederlandse belastingdienst de regelingen gelijk trekt en dat je binnenkort ook een formulier moet gaan invullen over cashes binnen Holland Casino. Een andere mogelijkheid is dat voor cashes behaald in andere landen binnen de Europese Unie net zo vrij van belastingen zijn als die in Holland Casino.

Cassatie

Onderaan het document staat dat er tegen deze uitspraak in cassatie gegaan kan worden. Hoe aannemelijk dit is, is voor ons onduidelijk.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

Lees ook

Comments

 • [user124442] [user124442]

  dankje man.

  Updates in HR zaak?

 • agri2003111 agri2003111

  Naltas schreef

  Eens met Edme.

  Jij wordt later echt een geweldige advocaat

 • [user124442] [user124442]

  Eens met Edme.

Lees 16 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen