Kies je pokersite – De resultaten van de enquete

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 0001

Ongeveer een maand geleden heeft een aantal van jullie een pokerenquête ingevuld over het gebruik van en de ervaringen met verschillende online pokersites. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd. Aan de hand hiervan moet het gemakkelijker worden in de toekomst een site te kiezen.

Regelmatig duiken er vragen op op het forum, via pm, mail of msn, die betrekking hebben op de keuze voor bepaalde pokersites. Wat is goed, wat is minder goed, wat is jouw ervaring, waar ga ik voor het eerst spelen, etc.

In dit artikel wordt ingegaan op de keuze voor de eerste site waarop online poker wordt gespeeld. Daarna wordt gekeken naar wat spelers motiveert om op hun favoriete site te spelen, er wordt kort gekeken naar redenen om op meerdere sites te spelen en tot slot worden enige sites beoordeeld op vijf factoren. De uitkomsten van dit onderzoek reflecteren op geen enkele wijze de mening of voorkeuren van de auteur of van PokerNews.

Onderzoek

Door middel van een online enquête is geprobeerd inzicht te krijgen in wat spelers belangrijk vinden bij de keuze voor en het blijven spelen op een pokersite of -netwerk. Dit onderzoek werd gehost door een website die online enquêtes faciliteert. Op een aantal pokerfora is gevraagd aan spelers om mee te werken aan dit onderzoek. Door via verschillende fora te werven is er sprake van enige spreiding van de sample. Het feit dat werving uitsluitend via pokerfora gebeurt, betekent dat de enquête voornamelijk is ingevuld door spelers die poker als serieus tijdverdrijf oppakken en bereidt zijn tijd en moeite te stoppen in (de ontwikkeling van) hun spel. Hierdoor wordt veelal de absolute beginner niet meegenomen, omdat deze meestal niet op pokerfora actief is. Daarnaast was een selectiecriterium dat spelers voor echt geld (real money) moeten spelen. Aangenomen wordt dat zij meer eisen stellen aan (de kwaliteit) van pokersites. Tot slot is de enquête in het Engels opgesteld, waardoor er geen vertalingsproblemen optreden, waardoor vragen anders zouden kunnen worden geïnterpreteerd. Daarnaast vergroot dit het bereik van de enquête.

In de enquete zijn, voor zover bekend, alle "grote" pokersites en netwerken opgenomen. Een netwerk bestaat uit een aantal sites die gebruik maken van dezelfde software en dezelfde spelerspoule. De skins zijn in grote lijnen gelijkwaardig, maar qua details kunnen er verschillen optreden. Om het overzicht te behouden is in deze enquête uitgegaan van de netwerken en niet van de individuele skins. Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van de volgende sites/ netwerken:

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 101

Hierbij was ook telkens een categorie "overige" beschikbaar, waar men aanvullende namen kon invullen. Als deze een nieuwe site met een noemenswaardig aantal vermeldingen opleverde, dan is deze toegevoegd bij de bevindingen.

397 respondenten hebben de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld. Alle beantwoorde vragen zijn meegenomen in het resultaat van de enquête. De meeste respondenten zijn tussen de 18 en 23 jaar oud (45%) hetgeen vervolgens geleidelijk afloopt naar enige respondenten van boven de 50 (2.5%). 97% is man en dientengevolge is 3% van het vrouwelijk geslacht.

Belangrijker is de nationaliteit van de respondenten. Vanwege wetgeving is het voor inwoners van sommige landen niet mogelijk op bepaalde sites te spelen. Denk hierbij aan de wetgeving die in 2007 in de Verenigde Staten is ingevoerd. Van de respondenten gaf 73% aan uit Nederland te komen, 8% uit Frankrijk, 6% uit de Verenigde Staten en 4% uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast waren er respondenten uit 15 andere landen. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de respondenten geen beperkingen kent wat betreft de pokersites waarop gespeeld kan worden. Dit geeft een enigszins vertekend beeld ten opzichte van de totale populatie, omdat een substantieel deel van de pokerspelers (namelijk die uit de Verenigde Staten) wel wat beperkingen hebben.

De eerste pokersite

Het grootste gedeelte van de respondenten is één tot twee jaar geleden met poker begonnen, gevolgd door twee tot drie jaar en drie tot vier jaar. In 2008 (gemeten tot eind november) is slechts 8% begonnen en dat is vergelijkbaar met het percentage dat meer dan vier jaar geleden is begonnen.

De keuze voor de eerste pokersite gebeurt voor bijna drie kwart van de respondenten min of meer impulsief, voor een kwart gebeurt dat na enig nadenken en voor slechts 1% gebeurt dat na zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen.

Bij die keuze voor de eerste site spelen twee factoren een grote rol bij het kiezen van de eerste site: Gratis geld om mee te spelen of de aanbeveling door een bekende (beiden 24%). Op enige afstand volgen bekendheid van sites door reclame en het vinden van sites door het zoeken op internet (beiden 13%). Minder mensen vinden hun weg naar de eerste pokersite via een pokerforum (7%), deposit bonus (7%), sportsbetting (3%), aantrekkelijke internetsites (2%) of freerolls (2%).

Onderstaande grafiek geeft weer wat de eerste site is waar spelers online poker voor echt geld spelen of speelden.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 102

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat PartyPoker de site is waarop het grootste gedeelte van de spelers start met het spelen van online poker. Het wordt op enige afstand gevolgd door Pokerstars en Everest, waarna er een gat is naar Microgaming, iPoker en de anderen. Opvallend is dat Full Tilt poker, als één van de grootste sites, een site is waar mensen nauwelijks beginnen met het spelen van poker.

Als de vraag gesteld wordt of mensen nog steeds op die eerste pokersite spelen dan blijkt dat liefst 62% (van de 392 mensen die deze vraag beantwoordden) dat niet meer doet. 27% geeft aan dat het nog steeds de belangrijkste pokersite is waar ze op spelen en 11% geeft aan dat ze er minimaal één keer per maand op spelen. Kijkend naar de drie grootste sites, dan zijn duidelijke verschillen waarneembaar in het percentage dat behouden blijft voor een bepaalde site. Als we kijken naar PartyPoker dan geeft 85% van de respondenten aan dat ze niet meer spelen op de site en maar van 5% is dit nog steeds de favoriete site. Voor PokerStars is het tegenovergestelde waar: slechts 8% speelt niet meer op die site en voor 70% is het de favoriete site. Everest Poker zweeft ergens in het midden van beide uitersten. Dat PartyPoker blijkbaar veel spelers kwijtraakt is ongetwijfeld een gevolg van de Amerikaanse wetgeving, waardoor PartyPoker besloot geen Amerikaanse spelers meer toe te laten.

Huidige site(s)

Er zijn ook enige vragen gesteld over de sites waar men nu op speelt. Zo is gevraagd wat de voornaamste site is en op welke sites is gespeeld in het afgelopen jaar.

Voornaamste site

De vraag is gesteld wat de site is waar men op het moment van invullen van de enquête het meeste op speelt. Hieruit blijkt dat voor maar liefst 48% PokerStars de meest belangrijke site is. Ten opzichte van waar mensen beginnen te spelen is dat meer dan een verdubbeling. Ook Full Tilt poker heeft veel terrein gewonnen en weet spelers aan zich te binden door te stijgen van 3,5% als eerste site naar een tweede plaats met 17%. Everest Poker het iPoker netwerk volgen, terwijl PartyPoker nog maar door een schamele 3% van de spelers als belangrijkste site wordt beschouwd. Op de drie laatstgenoemde sites kan niet door Amerikaanse spelers worden gespeeld, maar deze maakten maar 5,6% uit van de sample die de enquête heeft ingevuld. Onderstaand een overzicht van het percentage spelers dat een site of netwerk als belangrijkste site beschouwd en waar dus het meest op wordt gespeeld:

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 103

Alle sites waarop wordt gespeeld

Naast de voornaamste site zijn er veel spelers die regelmatig op meerdere sites spelen. Zo geeft 38% van de respondenten aan op twee sites te spelen (minimaal één keer per maand per site), 19% geeft aan op drie sites te spelen en 6% op 4 sites of meer. Bij de vraag op welke sites men in het afgelopen jaar gespeeld heeft is PokerStars wederom de site met de meeste spelers. Full Tilt komt nu een stuk dichter bij en ook iPoker en Everest blijken populair. Party Poker blijkt als alternatief voor de vaste site goed te scoren.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 104

Waarom kies je een site?

Het is natuurlijk aardig om te weten dat veel of weinig spelers voor een bepaalde site of netwerk kiezen, maar de redenen daarachter zijn natuurlijk veel interessanter. Daarom werd de respondenten gevraagd in eerste instantie de belangrijkste reden aan te geven.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 105

Uit een analyse van de antwoorden blijkt dat de software van een pokersite het vaakst het belangrijkste wordt gevonden. Dit wordt gevolgd door de grote frequentie van slechte spelers, vissen, aanbod van rakeback en het spelersverkeer. Zaken als toernooiaanbod, de eerste site, bonussen en VIP programma's worden minder vaak als bepalend gezien voor de keuze van de belangrijkste site.

Kijkend naar de vier "grootste" sites, Pokerstars, Fullt Tilt, Everest en iPoker dan is er voor iedere site een apart profiel waarneembaar. De keuze voor Stars wordt voor meer dan de helft van de spelers bepaald door de kwaliteit van de software. Voor Full Tilt wordt de keuze voor bijna de helft bepaald door het aanbod van rakeback en voor een kleiner gedeelte door de software. Voor Everest is het image van visvijver verreweg de belangrijkste reden om voor die site te kiezen. Voor iPoker spelers is rakeback de belangrijkste reden om daar te pokeren.

Naast de bepalende factoren zijn er natuurlijk ook andere factoren die belangrijk zijn voor de keuze van een site.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 106

Dan blijkt ineens spelersverkeer de belangrijkste reden om voor een site te kiezen. Software is nog steeds erg belangrijk, maar ook zaken als support en betrouwbaarheid zijn belangrijke aanvullende voorwaarden. Deze worden zelden als bepalende voorwaarde gezien, maar blijken belangrijke factoren in het bepalen van de keuze. Interessant is dat het aanbod van freerolls bij weinig spelers een factor is bij het bepalen van de keuze voor een site.

Waarderingen

Uit bovenstaande blijkt al enigszins hoe verschillende factoren gewaardeerd worden per site. Daarom is gevraagd om op vijf factoren, verschillende sites en netwerken, te waarderen met een cijfer van 1 (laagste) tot 10 (hoogste). Er zijn vijf verschillende categorieën per site waarover respondenten hun (on)genoegen konden laten blijken. Wanneer er voor een bepaalde site of netwerk voor een bepaalde categorie minder dan 20 waarderingen zijn gegeven, dan is deze niet meegenomen in het overzicht. Één extreem cijfer zou de score dan teveel beïnvloeden. Voor de volledigheid is steeds aangegeven van hoeveel waarderingen de gemiddelde score is genomen.

Software

Zoals te verwachten is scoort PokerStars goed op het gebied van software, aangezien eerder al was aangegeven dat het merendeel van de spelers voor Pokerstars kiest, juist vanwege die software. Full Tilt is een goede tweede en Party Poker is de beste van de rest. Verschillende sites scoren een onvoldoende voor hun software, met 888 group als dieptepunt met een 3,8.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 107

Fishy spelers

Een andere belangrijke factor voor de serieuze speler is de hoeveelheid slechte spelers op een site. Eerder was aangegeven dat veel mensen hierdoor voor Everest Poker kiezen, en deze site scoort dan ook het hoogste hierop, gevolgd door PKR.com en 888 group. Blijkbaar is de lage waardering voor de software geen belemmering voor de vissen om daar te spelen of is het juist een reden voor de goede spelers om te verhuizen naar een andere site. De zwaarste concurrentie is te vinden op Full Tilt en PokerStars. Opvallend is dat er geen sites zijn die heel ver van het gemiddelde afzitten met een verschil van 2,1 punt tussen beste en slechtste site.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 108

Beveiliging van je account

Het is natuurlijk belangrijk dat je account goed beveiligd is. In eerste instantie ben je daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor; bijvoorbeeld door het kiezen van een goed wachtwoord. Echter, de pokersite kan daar ook iets aan doen door bijvoorbeeld screenname en accountnaam los te koppelen, onregelmatigheden te registreren, software goed te beveiligen, etc. Bij PokerStars en Full Tilt lijkt de beveiliging dik in orde. Alle sites scoren verder een dikke voldoende, behalve Ultimatebet/ Absolute welke zijn samengegaan in het Cereus netwerk. Hier speelt natuurlijk nog de nasleep van het superuser schandaal mee. De fout in de software, waardoor Phil Helmuth een grote pot ten onrechte won en die onlangs breed werd uitgemeten op diverse fora, helpt ook niet mee om het veiligheidsgevoel te vergroten. Al met al lijkt het met de veiligheid van je geld wel goed gesteld op de verschillende sites en netwerken.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 109

Police/ modertor skills

Belangrijk voor de spelervaring is dat een site in de gaten houdt of de regels worden nageleefd, zoals het verbieden van multi-accounting, samenwerking aan de tafels (collusion), naleving van chat regels, etc. In dat opzicht is PokerStars wederom de beste partij om te spelen, gevolgd door wederom Full Tilt. Ultimatebet/ Absolute scoort een diepe onvoldoende en ook 888 group lijkt niet erg toe te zien op de regels.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 110

Loyalty Program

Een ander belangrijk element waarom spelers voor een site kiezen is het VIP/ loyalty programma. Sommige sites bieden een shop aan of freerolls of rakeback of een andere bonusconstructie. Andere sites bieden een combinatie van bovenstaande aan. Welke sites worden het meest gewaardeerd? Hierbij dient aangetekend te worden dat de skins die onderdeel zijn van een netwerk vaak weliswaar een vergelijkbaar product bieden, maar op sommige punten toch verschillen. Voor de sites is het dan ook een redelijk betrouwbaar beeld en voor de netwerken kan het iets vertekenen, omdat er op sommige netwerken nu eenmaal veel verschillende skins actief zijn.

Kies je pokersite – De resultaten van de enquete 111

Full Tilt poker, PokerStars en MicroGaming worden gewaardeerd om hun loyalty programma. Ze worden op enige afstand gevolgd door iPoker en het Ongame netwerk. Niet gewaardeerd worden de bonus programma's van 888 group en Everest Poker.

Conclusie

PartyPoker blijkt de site te zijn waarop verreweg de meeste spelers beginnen met het spelen van poker. De site slaagt er echter niet in het grootste gedeelte van de spelers aan zich te binden. PokerStars laat daarna zien het grootste gedeelte van de spelers aan zich te binden, op enige afstand gevolgd door Full Tilt. Daarnaast zijn er een heel aantal sites en netwerken die slechts een klein deel van de markt in handen hebben. Bij de waarderingen komen PokerStars en Full Tilt steeds naar boven als beste site, behalve als het aankomt op de hoeveelheid slechte spelers. 888 group en UltimateBet/ Absolute worden het minst goed gewaardeerd.

Tot slot nog dank aan degenen die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen.

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen