Privacybeleid

 

PokerNews Privacybeleid

Identiteit van de datacontroller. Voor de doeleinden van dit privacybeleid (“Privacybeleid”), de “datacontroller” (d.w.z de persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke informatie) is iBus Media Limited (“iBus”), bij wie kan gecontacteerd worden op 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB of via e-mail bij Support. In dit Privacybeleid, wanneer wij "PokerNews", "wij" of "ons" zeggen, verwijzen wij naar dit bedrijf. Verwijzingen naar "Groep" verwijzen naar iBus Media Limited en zijn dochterondernemingen en alle houdstermaatschappijen van iBus en elke dochteronderneming van die holdingmaatschappij en elk bedrijf dat verbonden is met haar groep van bedrijven.

Onze inzet voor de privacy van onze spelers. Wij zijn de eigenaar en exploitant van de website op www.pokernews.com en de daaraan gekoppelde lokale sites (gezamenlijk de "Site"). Wij doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te waarborgen, gebruikmakend van 'best in class' informatiebeveiliging technologie en procedures, allemaal in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming.

 

Doel van dit privacybeleid. Het doel van dit privacybeleid is om u in staat te stellen te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en beveiligen en om uw rechten met betrekking tot die informatie en het gebruik ervan uit te leggen.

Onze wettelijke verplichtingen. Wij zullen ons houden aan de bepalingen van de Isle of Man’s Data Protection Act 2002 (die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of geactualiseerd) (de "Act") bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook door ons worden verwerkt of overgedragen aan andere leden van of onze groep van bedrijven, onze gelieerde ondernemingen, onze agenten en derde partijen die diensten aan ons verlenen, in jurisdicties buiten de Isle of Man en de Europese Economische Ruimte. In dit geval zullen we ons houden aan de bepalingen van de wet, die ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens alleen worden doorgegeven aan dergelijke rechtsgebieden die voldoen aan de verschillende 'adequaatheid vereisten' voor gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de wet.

Wat betekenen de hoofdletters met termen? Tenzij we hen een specifieke betekenis geven in dit Privacybeleid, hebben de met een hoofdletter geschreven voorwaarden de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Algemene Voorwaarden die prevaleert boven enige tegenstrijdige bepaling van dit Privacybeleid.

 

 • Uw overeenkomst met het privacybeleid
 • Welke informatie wordt verzameld en met welk doel
 • Voorwaarden voor verwerking van persoonlijke gegevens
 • Informatie delen, onthullingen en ontvangers
 • Vertrouwelijkheid
 • Grenzen van vertrouwelijkheid
 • Wettelijk vereiste informatieverschaffing
 • Uw rechten met betrekking tot uw informatie
 • Cookies
 • Verdere informatie

Uw overeenkomst met het privacybeleid

 1. Overeenkomst: door gebruik te maken van de Service, gaat u ("Gebruiker" of "u") akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd, behalve dat we u afzonderlijk zullen vragen wanneer u ons uw details of u instemt met het ontvangen van promotionele mededelingen van: (a) ons en; (b) externe leveranciers van goederen en diensten met wie we uw gegevens kunnen delen. Wijzigingen: wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat een dergelijke wijziging op de Sites is gemeld. We raden u daarom aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de huidige versie en eventuele wijzigingen die we aanbrengen.

Welke informatie wordt verzameld en met welk doel

 1. Registratiegegevens: als onderdeel van het openen van een gebruikersaccount op de site en om ons in staat te stellen onze services aan u te leveren, vragen wij u ons een gebruikersnaam, wachtwoord, geldige e-mail en het land van vestiging te verstrekken. Nadat u uw account hebt geactiveerd, kunt u vervolgens aanvullende persoonlijke gegevens toevoegen aan uw gebruikersaccount, inclusief maar niet beperkt tot: uw naam, geboortedatum, geslacht, evenals uw startpagina, Twitter-gebruikers profielnaam en ook voeg 'over mij' details toe, maar geen van deze is verplicht om een actief account te onderhouden.

Doorlopende gegevensvastlegging: als u de service gebruikt, leggen wij bovendien bepaalde persoonlijke gegevens vast en bewaren deze, inclusief informatie over uw activiteit op de site en informatie op de apparaten die u gebruikt om ons in staat te stellen de services te verbeteren die wij leveren. u. We gebruiken ook 'cookies' en ons 'cookiebeleid' wordt hieronder uitgelegd.

Bewaring van gegevens: wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid dat een periode van historische bewaring omvat die vereist kan zijn voor regelgevende doeleinden. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van onze gebruikers meer dan nodig is voor onze doeleinden en ons gegevensbeheer beleid omvat het verwijderen van persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben. Als u uw gebruikersaccount bij ons sluit (of als we afsluiten), bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden om ons in staat te stellen onze wettelijke en wettelijke verplichtingen na te komen en ons te verdedigen tegen claims. Persoonlijke gegevens die niet nodig zijn voor deze doeleinden worden na deze periode verwijderd.

Doeleinden: Wij, leden van onze Groep van bedrijven, onze gelieerde ondernemingen en derde partijen die diensten aan ons leveren of aan u namens ons, zullen uw persoonlijke informatie gebruiken voor het uitvoeren van onze activiteiten en het leveren van de Services aan u. Dit omvat met name de volgende doelen (maar we behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die redelijkerwijs een bijkomstig verband met het bedrijf zijn om u van de Service te kunnen voorzien):

  • om informatie en / of de Services aan u te verstrekken;
  • identificatie- en verificatiedoeleinden;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • marketing, marktonderzoek, klantonderzoeken en klantprofilering;
   data-analyse; en
  • om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Voorwaarden voor verwerking van persoonlijke gegevens

 1. Voorwaarden: wij zullen uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen verwerken, die elk worden voorgeschreven door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Toestemming

Onze verwerking van uw persoonlijke informatie zal in de eerste plaats nodig zijn om u van de Services te voorzien. Bij gelegenheid kunnen wij om uw toestemming vragen om persoonlijke informatie op een discrete manier te verwerken, in dit geval zullen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze toestemming worden verwerkt en kunt u deze toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Bij wijze van voorbeeld is uw toestemming nodig om u marketing- en promotionele communicatie te sturen.

Naleving van een contract, naleving van een wettelijke verplichting

Het kan ook nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie verwerken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract (zoals de Algemene Voorwaarden wanneer u een gebruikersaccount opent) of om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verantwoordelijkheden.

 

Legitieme belangen

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke informatie ook verwerken als wij van mening zijn dat deze verwerking in onze legitieme belangen is en op voorwaarde dat een dergelijke verwerking uw belangen, rechten en vrijheden niet schaadt. Voorbeelden van verwerking door ons in overeenstemming met legitieme belangen zijn onder meer: (i) wanneer we uw persoonlijke informatie vrijgeven aan bedrijven in onze Groep na een herstructurering of voor interne administratieve doeleinden; (ii) wanneer wij vaststellen dat bepaalde bedrijven u extra voordelen kunnen bieden voor onze services of ons waardevolle informatie kunnen verstrekken over uw gebruik van onze Service; (iii) verwerking met het oog op het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging, inclusief het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot ons elektronische communicatienetwerk; (iv) het naleven van wettelijke en statutaire vereisten.

Informatie delen, onthullingen en ontvangers

 1. Specifieke openbaarmakingen. We kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt openbaar maken:
  • aan een ontvanger indien dit wettelijk of door regelgevende instanties wordt vereist;
  • aan een regelgevende instantie of instantie;
  • aan derden die diensten aan ons leveren of namens ons;
  • aan derden voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u al dan niet toestemming hebt verleend, al naar gelang het geval, zoals beschreven in Sectie 9 hieronder;
  • aan een derde partij die ons of onze onderneming of een deel van ons of onze onderneming koopt;
  • als we te goeder trouw geloven dat dergelijke actie noodzakelijk is:
   i. om te voldoen aan welke wet dan ook of om te voldoen aan het juridische proces dat aan ons wordt betekend;
   ii. om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen;
  • met uw toestemming;
  • voor noodherstel; of
  • zoals uiteengezet in deel 5 hieronder.

 

 1. Algemene informatieverschaffing: naast de specifieke voorbeelden van hierboven vermelde toelichtingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, werknemers van andere bedrijven in onze groep, onze agenten en aan externe dienstverleners die uw persoonlijke informatie gebruiken om ons diensten te verlenen in respect voor u als gebruiker van onze Services.
 2. Gecombineerde persoonlijke gegevens: we kunnen uw persoonlijke informatie die is verzameld van uw gebruik van de Service in overeenstemming met dit Privacybeleid combineren met andere informatie die is verzameld bij uw gebruik van andere services die worden uitgevoerd door een ander bedrijf in onze bedrijfsgroep, evenals alle producten die verwant zijn of bijkomstig daaraan, inclusief mobiele en sociale netwerkdiensten. We zullen deze gecombineerde informatie behandelen in overeenstemming met, en zullen deze gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in, dit privacybeleid.

Vertrouwelijkheid

 1. Wat doen we? We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de vertrouwelijkheid van de identiteit, voorkeuren en andere informatie die we hebben verzameld over individuele gebruikers te beschermen en we zullen bewust niet toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten onze groep, anders dan aan de gebruiker zelf of zoals beschreven in deze Privacybeleid. We hebben een aanzienlijke investering gedaan in onze server-, database-, back-up-, firewall- en versleutel technologieën om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen. Deze technologieën worden ingezet als onderdeel van de allernieuwste beveiligingsarchitectuur.

Wat kan je doen? U moet ook uw rol spelen bij het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk en u bent verplicht om uw inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden en om uw uiterste best te doen om hun geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen.

Grenzen van vertrouwelijkheid

 1. Wettelijk vereiste informatieverschaffing. Vanwege de juridische, regelgevende en beveiliging omgeving waarin wij actief zijn, kunnen we onder bepaalde omstandigheden worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie over onze Gebruikers openbaar te maken en we kunnen u misschien niet toestaan om u te informeren dat we dit hebben gedaan. We zullen redelijke inspanningen leveren om dergelijke onthulling te beperken tot het volgende: (a) wanneer we te goeder trouw geloven dat we dit moeten doen als reactie op een dagvaarding, bevel of ander juridisch proces of verplichting aan ons; of (b) indien redelijkerwijs noodzakelijk om te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om onze rechten te behouden en / of te handhaven. Houd er verder rekening mee dat we uw gebruikersidentificatie, naam, geboortedatum, adres, stad, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mail, accountactiviteit, uw communicatie met andere gebruikers, onze externe agenten of officiële overheidsinstanties omdat wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten in verband met een onderzoek naar het witwassen van geld, fraude, schending van intellectueel eigendom, piraterij of andere onwettige activiteiten of activiteiten die ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

 

Wettelijk vereiste informatieverschaffing

 1. Groep Marketing. We kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om u van nieuws, aanbiedingen en andere marketing aanbiedingen van ons te voorzien. Als u deze promotionele mededelingen, nieuwsbrieven en marketing aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u ervoor kiezen om ze niet te ontvangen, hetzij wanneer u zich aanvankelijk bij ons inschrijft, hetzij achteraf door de 'opt-out'-instructies in elke communicatie te volgen. U bent bovendien te allen tijde gerechtigd om ons op de hoogte te stellen dat u geen promotionele berichten van ons wenst te ontvangen en kunt dit doen door ons te e-mailen op Support.
 2. Aanbiedingen van derden van goederen en diensten. Als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen, kunnen we uw e-mailadres en telefoonnummer ook delen met derden, zodat zij u aanbiedingen van hun goederen en diensten kunnen sturen. U kunt te allen tijde verzoeken om dergelijke aanbiedingen niet te ontvangen door een blanco bericht met het woord 'Verwijderen' in het onderwerpgebied te sturen naar Support. Als u verzoekt om deze aanbiedingen niet te ontvangen, zullen wij uw gegevens verwijderen van onze marketing distributielijsten en van eventuele toekomstige lijsten die we mogelijk delen met onze marketing partners. U moet zich echter apart afmelden voor marketingcommunicatie die is verzonden door partners die uw contactgegevens van ons hebben ontvangen voorafgaand aan uw verzoek om van deze lijsten te worden verwijderd.
 3. We zullen uw naam en gegevens alleen gebruiken in publiciteitsmateriaal met uw schriftelijke toestemming.

 

Uw rechten met betrekking tot uw informatie

 1. Het recht om informatie over u te vragen. We proberen onze informatie over u zo accuraat mogelijk te houden. U kunt op elk moment contact met ons opnemen om uw gegevens te bekijken, wijzigen, verkrijgen of om uw gegevens te laten wijzigen of corrigeren in overeenstemming met uw rechten op grond van de wet. In dit geval kunnen we u vragen om bewijs van en tevreden zijn met betrekking tot uw identiteit voordat we een gevraagde actie ondernemen. Als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in dit Artikel 12, kunt u een e-mail sturen naar Support. In bepaalde omstandigheden kunnen we een kleine vergoeding in rekening brengen om de administratiekosten te dekken voor elk verzoek dat u in dit verband doet, of om uw vraag te behandelen in overeenstemming met de wet die van toepassing is.
 2. Aanvullende rechten. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
  • een recht om bezwaar te maken tegen verwerking die waarschijnlijk schade veroorzaakt of veroorzaakt;
  • een recht om bezwaar te maken tegen besluiten die met geautomatiseerde middelen worden genomen;
  • een recht in bepaalde omstandigheden om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren, wissen of vernietigen; en
  • een recht op vergoeding van schade veroorzaakt door een schending van. gegevensbeschermingswetgeving.

 

Als u niet zeker bent van uw rechten of bezorgd bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt, neemt u contact op met de Isle of Man Data Protection Supervisor (details hieronder). Als u contact met ons opneemt over uw rechten, zullen we ons best doen om aan uw verzoek of bezwaar tegemoet te komen. Houd er echter rekening mee dat niet alle rechten absoluut zijn.

Cookies

 1. Cookies zijn tekstuele informatiestromen die worden gedownload naar uw persoonlijke desktop, laptop of mobiele apparaat (elk een "apparaat") wanneer u een website bezoekt. Ze worden bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die deze cookies herkent. Zie: www.allaboutcookies.org voor informatie over wat cookies zijn en wat ze doen.

 

Cookies zijn erg handig en worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Deze omvatten onder meer dat u efficiënt tussen pagina's kunt navigeren, uw voorkeuren kunt onthouden en over het algemeen de gebruikerservaring kunt verbeteren. Soms worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat advertenties die u online ziet, relevant zijn voor u en uw interesses. We gebruiken cookies om verwijzingen naar onze Sites te volgen, om uw voorkeuren te onthouden en om geanonimiseerde statistische gegevens te genereren, die we gebruiken om de gebruikerservaring op onze sites te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten, om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, om te onthouden dat u een website hebt bezocht en om advertenties aan te bieden die relevanter zijn voor uw interesses.

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe we deze op de Site gebruiken, is te vinden in ons Cookiebeleid, welke ook een Link bevat om u te laten zien hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen.

Verdere informatie

 1. We geven u graag meer informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen en gebruiken. Neem contact op met Support. U kunt ook veel nuttige informatie over gegevensbescherming en privacy verkrijgen van het kantoor van de Isle of Man Information Commissioner www.inforights.im.

Privacybeleid laatst herzien: 18 mei 2018