Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  PokerNews, alsmede alle lokale sites (gezamenlijk de "site"), is een website en online dienst van iBus Media Limited, geopereerd door de iBus Media-groep van bedrijven. ("PokerNews", "wij", "groep" "onze", of "ons"). Deze overeenkomst ("overeenkomst") geeft aan hoe u de site en haar diensts mag gebruiken. Door het bezoeken van de website en het gebruiken van haar diensts geeft u aan, aan deze overeenkomst te voldoen. Deze overeenkomst is dan ook bindend, of u nou een geregistreerde gebruiker bent of niet. Deze overeenkomst geldt voor iedere bezoeker die onze dienst benadert ("gebruikers(s)").

 2. Data bescherming

  Het beschermen van uw persoonlijke informatie is enorm belangrijk voor ons. Daarom nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen mogelijk om de informatie die wij verkrijgen en opslaan van onze gebruikers, te beveiligen. Voor het akkoord gaan met deze overeenkomst dient u ons Privacybeleidte lezen om te begrijpen hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke informatie. Het akkoord met deze overeenkomst omvat ook ons privacybeleid.

 3. Door gebruikers gegenereerde content

  Een onderdeel van de service die we onze bezoekers bieden is een openbaar forum waar gebruikers zelf informatie kunnen delen. Onze website organiseert ook wedstrijden en promoties waar door gebruikers gegenereerde inhoud, materialen of andere werken ingediend kunnen worden. Als een gebruiker van onze website erkent u dat alle adviezen, verslagen van ervaringen, mededelingen, teksten, video's, foto's (inclusief foto's gekoppeld of anderszins via een URL verkregen), wedstrijd inzendingen en andere content of materialen of werken van welke aard dan ook ( de "inhoud") aangedragen zijn door gebruikers uitsluitend de verantwoordelijkheid van de personen of instellingen zijn die de inhoud doorgegeven hebben aan de site. U erkent dat PokerNews niet alle inhoud kan controleren en dat PokerNews dus geen enkele verantwoordelijkheid kan nemen, en geen aansprakelijkheid accepteert voor alle of een deel van de inhoud die u of gebruikers van de website plaatsen. Als u inhoud naar de site overdraagt garandeert u en dat u de houder van alle rechten bent van het ingezonden materiaal, of dat u de nodige rechten van de houder heeft verworven. U verleent PokerNews alle wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licenties en rechten om het materiaal in de eeuwigheid te kopiëren, verspreiden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, publiceren, bewerken, aanpassen, wijzigen, er afgeleide werken op basis van te maken, commercieel te exploiteren of anderszins te gebruiken in welke wijze en voor welk doel dan ook, zonder enige aanspraak op vergoeding door u of een derde partij (tenzij er uitdrukkelijk voorafgaand een schriftelijke afspraak is gemaakt tussen PokerNews en u). U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle morele rechten op de inhoud waarnaar u of een individu kunnen verwijzen, krachtens de Auteurswet 1991 of een soortgelijke of gelijkwaardige wet in enig rechtsgebied. U erkent ook dat PokerNews het onbeperkte recht (maar in geen geval, een verplichting) heeft om het geheel of delen van de ingezonden inhoud naar PokerNews te weigeren of uit te sluiten. U erkent dat PokerNews uw PokerNews account kan verwijderen als er geen nieuwe content is ingezonden gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden.

  U gaat ermee akkoord dat verlies of beschadiging van verzonden, geüploade, gedownloade, gestreamde, geposte, geplaatste, of op een andere manier beschikbaar gemaakte content geheel binnen uw eigen verantwoordelijkheid valt. PokerNews is niet verantwoordelijk voor openbare weergave of misbruik van uw content. U gaat akkoord dat u blootgesteld kan worden aan incorrecte, beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende content en accepteert dat PokerNews niet verantwoordelijk is voor eventuele schade die hieruit kan ontstaan.

  U bent geheel zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere PokerNews gebruikers. We behouden het recht voor om disputen tussen u en andere PokerNews gebruikers te interrumperen, maar zijn hier niet toe verplicht.

 4. Gedragscode

  U bent verantwoordelijk voor alle content die u op welke manier dan ook plaats op PokerNews en accepteert de consequenties die dit kan hebben. U gaat ermee akkoord dat u onze dienst niet gebruikt om:

  • content te plaatsen waarvan de reproductie copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten schendt van de oorspronkelijke eigenaar of rechthebbenden derde partijen.
  • content te plaatsen van pornografische, immorele, oneerlijke of illegale aard. Het gebruik van de diensts van PokerNews om pornografische, strafbare of op ander wijze illegale content te plaatsen is niet toegestaan. Ook het in circulatie brengen van materiaal/content van extremistische groeperingen is verboden. Het schenden van deze regel kan leiden tot het direct wegnemen van toegang tot onze website.
  • Advertenties of kettingbrieven te verspreiden.
  • content naar PokerNews te versturen die software, applicaties, programma's of virussen bevat die schade aan kan brengen aan- of de stabiliteit in het geding kan brengen van- PokerNews of een van haar partners.
  • valse informatie te verschaffen bij het inschrijven voor de diensts van PokerNews. Het registreren onder een valse identiteit is niet toegestaan.
  • andere gebruikers van onze diensts te belasteren of op een andere manier lastig te vallen.
  • ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot welke vorm van data, het netwerk of het systeem van PokerNews.
  • het netwerk van PokerNews en daarmee de site te ontregelen.
  • inbreuk te maken op de privacy of eigendomsrechten van anderen.
  • content te uploaden, posten, emailen of op een andere manier beschikbaar te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch, of ethisch of anderszins verwerpelijk is.
  • schade toe te brengen aan minderjarigen op enigerlei wijze.

  PokerNews behoud zich het recht voor om (i) (tijdelijk of permanent) gebruikers toegang tot onze content te ontzeggen die de wet of onze overeenkomst overtreden, of op een door PokerNews beoordeelde andere manier misbruik maken van onze diensts (ii).

 5. Eigendomsrechten

  Alle content gepubliceerd op de PokerNews site (behalve door gebruikers toegevoegde content) inclusief en zonder uitzonderingen foto's, afbeeldingen, graphics, animaties, video's, audio bestanden en teksten (de "site content") zijn eigendom van PokerNews en haar partners. U onderkent hierbij dat u door het gebruik van de site en haar diensts geen rechten verkrijgt op de site content, of een deel daarvan.

  Het kopiëren of wijzigen van site content, zeker voor commerciële doeleinden, zonder vooraf verkregen toestemming van PokerNews, is strikt verboden. Het maken van kopieën van de site content voor persoonlijk en niet commerciël gebruik is toegestaan indien de legenda's en alle overige referenties niet worden aangepast of verwijderd. Bronvermelding bij het maken van kopieën voor persoonlijk gebruik is een vereiste. Iedere andere vorm van kopiëren, aanpassen, distribueren of publiceren van site content zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming is verboden.

 6. Bescherming van het merk

  Het "PokerNews" merk en het logo zijn handelsmerken van iBus Media Ltd. Het gebruik en tonen van deze handelsmerken zonder vooraf verkegen schriftelijke toestemming is verboden. Niets op de site mag geïnterpreteerd worden als een uitzondering op deze regel.

 7. In aanmerking komen om onze diensten te gebruiken

  U mag geen gebruik maken van onze services als u (a) niet de leeftijd heeft om een verbintenis aan te gaan met PokerNews zoals het akkoord gaan met deze overeenkomst, of (b) u volgens de wetten in uw land geen gebruik mag maken van diensten als de onze. PokerNews behoudt zich het recht voor om anderen toegang tot de site content te ontzeggen om welke reden dan ook.

 8. Zelfuitsluiting

  We zijn volledig toegewijd in het assisteren om in ieder opzicht te helpen met het voorkomen van een gokverslaving. Aangezien je vrijwillig op onze website komt - als je zelf meedoet met een promotie op onze website terwijl je jezelf hebt uitgesloten van elke gambling operator, dan moet je meteen contact opnemen over de status van jouw zelfuitsluiting. Als je gelooft dat jouw e-mail in onze database zit, dan kun je contact met ons opnemen over jouw status en we zullen je ervan verzekeren dat we de juiste stappen zullen nemen om jouw details te verwijderen bij deze operator.

 9. Links naar andere websites

  De site kan links en referenties bevatten naar andere websites. We kunnen geheel naar eigen inzicht links toevoegen of verwijderen. Het aanbieden van zulke links is voor uw gemak, maar het gebruik van websites van derden is wel geheel op eigen risico. We moedigen het aan om de Algemene voorwaarden, de privacy policy en andere publiekelijk toegankelijke verbintenissen op deze sites van derden te lezen. Wij reviewen, controleren, keuren of garanderen niets van dergelijke websites. U houdt ons expliciet niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde.

 10. Beperking van onze aansprakelijkheid

  PokerNews doet zijn best om de informatie op de website te allen tijde accuraat te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd geheel vrij van fouten is en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade die uit foutieve informatie voortkomt aan u. PokerNews accepteert geen verantwoordelijkheid voor fouten en behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen.

  Zonder af te wijken van het voorgaande, is overeengekomen en begrepen dat de site en diensts worden geleverd op een "zoals hij is" en "met alle eventuele gebreken"-basis, en zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. PokerNews doet verder geen uitspraken over de geschiktheid voor een bepaald doel van een product of dienst waarnaar verwezen wordt op de site. PokerNews geeft geen garantie dat de dienst aan uw verwachtingen zal voldoen, dat de gegevens en de content verkregen via de site en haar dienst accuraat en betrouwbaar zijn, dat de dienst ononderbroken beschikbaar zal zijn of dat de dienst veilig of vrij van fouten is. Hoewel wij zullen trachten fouten zo snel mogelijk te corrigeren na kennisgeving, ga je ermee akkoord dat het gebruik van onze diensts voor uw eigen goeddunken en eigen risico is.

  U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT POKERNEWS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ WAT BETREFT ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS VERLIES VAN WINST OF GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS POKERNEWS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), ALS GEVOLG VAN:

  • (1) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF EEN DIENST,
  • (2) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN VIA POKERNEWS AANGESCHAFTE GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF ANDERE CONTENT VERKREGEN SCHADE,
  • (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS DOOR DERDEN
  • (4) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE BINNEN ONZE DIENST; OF
  • (5) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT ONZE DIENST. Deze beperking van aansprakelijkheid sectie is alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke (lokale) wetgeving.

 11. Overtredingen

  Meld eventuele schendingen van deze overeenkomst via onze contactformulier.

 12. Aanpassingen van de dienst en deze overeenkomst

  PokerNews behoudt zich het recht voor om de dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of voorgoed te stoppen zonder melding aan u vooraf. U gaat ermee akkoord dat PokerNews niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst. Daarnaast kan PokerNews te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst. Als we wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van deze overeenkomst dan zullen we de gewijzigde versie van deze overeenkomst op de site plaatsen. We raden u aan regelmatig onze website te bezoeken om te bepalen of er wijzigingen in deze overeenkomst zijn gemaakt. Om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht zullen we de datum waarop de overeenkomst voor het laatst is gewijzigd aan de onderkant van deze pagina plaatsen. Uw voortgezet gebruik van de dienst na een dergelijke wijziging vormt uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden dan dient u geen gebruik meer te maken van- of toegang te verkrijgen tot de dienst.

 13. Algemene voorwaarden

  Deze overeenkomst, samen met ons Privacybeleid en alle andere wettige verklaringen zoals gepubliceerd door PokerNews op de site vormen de gehele overeenkomst tussen u en PokerNews over het gebruik van de site en onze dienst. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst hebben; die blijven volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst wordt geacht een verdere of voortdurende afstand van recht of een andere termijn te hebben. PokerNews's onvermogen om enige rechten of bepalingen onder deze overeenkomst te laten vallen vormen geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze overeenkomst is uitgebracht volgens het recht van het Eiland Man en kent geen conflicten met de juridische principes aldaar. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluitend worden voorgelegd aan de rechterlijke instanties van het Eiland Man. Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze clausule het recht van PokerNews beperken om tegen u een voorziening te vragen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van deze procedure in een of meer rechtsgebieden beletsel vormen voor het starten van een procedure in een ander rechtsgebied, al dan niet gelijklopen, voor zover toegestaan ​​door de wet geldend in deze andere jurisdictie. U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen of toewijzen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PokerNews. PokerNews mag deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken wijzigen. De Engels versie van de overeenkomst zal gezien worden als leidende versie in het geval van enige discrepantie met deze vertaalde versie van deze overeenkomst.

(c) 2003-2017 PokerNews Alle rechten voorbehouden. De meningen die gepost worden op PokerNews zijn de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteur en ze zijn op geen enkele manier een uitdrukking van de visie van PokerNews en/of de iBus Media-groep van bedrijven.

Laatste update: 3 oktober, 2017