£20,000 High Roller Event

Op een {a-?}{j-?}{j-?} flop bet Raymer en callt Dario Minieri.
De turn brengt de {3-?}, Raymer gaat all-in en Minieri callt.
''Have you got an ace?'' zegt hij terwijl hij {a-?}{k-?} open draait.
Greg Raymer laat {a-?}{q-?} zien.

River...............{q-?}, en Raymer verdubbelt zijn stack.

Tags: Greg RaymerDario Minieri