Schema der events

5-13 november 2010  Plaats: Amsterdam

Afgeronde events

Winnaar Winnende Hand Prijs Runner Up Verliezende Hand
€300 Freeze-Out Stijn Rovestranda 9 ♣9 ♥ €20,412 Enriko Jagernath q ♠9 ♠
€750 Freeze-out Hrazam Ankiech 6 ♣6 ♠ €58,110 David Reijmer 9 ♠
€1.000 Omaha Pot Limit Freeze-out Adrian Bussman a ♦5 ♣10 ♣10 ♦ €37,240 Arno Weber 6 ♦9 ♠q ♥2 ♥
€100 rebuy Satellite Pot Limit Omaha 27 winnaars €1,080
€6.000 Main Event LIDO International Dutch Open Marcel Bjerkmann 10 ♦10 ♠ €403,380 Ville Haavisto k ♦2 ♣
€300 rebuy Satellite Main Event 45 winnaars €6,250
€500 Freeze-Out Yori Epskamp k ♥k ♠ €37,960 Mark van der Loo a ♦4 ♥
€800 Bounty Freeze-out Tim van der Zwet a ♠2 ♦ €42,282 Simon Berntsen a ♥4 ♠
€1.500 Freeze-Out Sven Holmgren 10 ♣9 ♦ €124,020 Kfir Yamin