No Limit Hold'em

Jordy krijgt Suck-out

jordyv
Flop komt J-K-7 jordy bet tegenstander raist all-in kaarten gaan open K-J van Jordy tegen K-9 turn 8 en river T brengt perfect perfect

Tags: top two no good