Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

John Younger trippelt

Redwatch
Kenny Tran raist UTG naar 30.000 en Fred Berger callt vanuit early position, John Younger reraist naar 45.000, Tran called en Berger callt. Flop: {7-Clubs}{7-Diamonds}{4-Spades}, Tran en Berger checken en Younger bet 15.000. De checkers callen allebei. Turn card is een {J-Diamonds}, zelfde verhaal, nu bet Younger 30.000. Tran fold, Berger called. De river is een {9-Hearts}. Berger checked en Young gaat allin met 25.000 en Berger called. Younger heeft pocket rockets en Berger muckt zijn hand.

Younger trippelt en pakt de pot

Tags: Fred BergerKenny TranJohn YoungerWSOP 2007Event 1