Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #118-119

vanky
Hand #118 - (Limit) Steve Billirakis op de button en ze zien de flop {A-Clubs}{J-Clubs}{8-Clubs}. Mueller checkt, Billirakis bet 80,000, Mueller raiset to 160,000 en Billirakis foldt.

Hand #119 - (Limit) Greg Mueller limpt op de button. Billirakis checkt.Op de flop komt {K-Diamonds}{8-Spades}{7-Clubs}. Billirakis checkt, Mueller bet 80,000 en Billirakis foldt.

Tags: Greg MuellerSteve Billirakis