Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Barry Greenstein pakt een grote pot

Redwatch
Barry Greenstein bet 150 UTG. De cutoff en de small blind callen. De flop komt {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{6-Clubs}. Greenstein bet 250 en iedereen fold.

Tags: Barry Greenstein