Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #4 - Eric Lynch dubbelt door Thomas Savitsky

greetje
Hand #4 Bruce Van Horn heeft de button in stoel 5,Lynch raiset naar 45,000.
Savitsky re-raiset naar 84,000 en Lynch gaat all-in.
Savitsky callt met {A-Diamonds}{K-Spades} terwijl Lynch {7-Clubs}{7-Diamonds} laat zien.
Het bord brengt {Q-Hearts}{3-Diamonds} {10-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Clubs} en Lynch wint de hand en dubbelt daarmee naar 200,000 chips.

Tags: Thomas SavitskyEric Lynch