Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #32

greetje
Hand #32 - Jeff Langdon heeft de button in seat 8, hij raiset naar 45,000 en Smith callt op de small blind.

De flop {J-Spades}{9-Clubs}{8-Spades} en beide checken.

De turn {A-Diamonds} Smith checks, Langdon bet 60,000, en Smith foldt.

Langdon pakt de pot

Tags: Jeff Langdon