Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #93

Scriptdude
Hand #93 - Gavin Smith heeft de button, hij raist naar 60,000, Spegal reraist naar 160,000, en Smith callt. De flop is {Q-Clubs}{Q-Hearts}{Q-Spades}, Spegal pot-bets, en Smith fold.

Tags: Gavin SmithMike Spegal