Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Gumroyan krijgt z'n broadway

Scriptdude
Op een {A-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Hearts}{10-Spades} board, Varouzhan Gumroyan checkt, Hansu Chu bets, Gumroyan raist, en Chu callt. De river is de {7-Spades}. Gumroyan bets en Chu callt. Gumroyan showed de {Q-Spades}{J-Spades} voor de turned gutshot en Chu muckt.

Gumroyan heeft nu 258K terwijl Chu is gezakt naar 330K.

Tags: Varouzhan Gumroyan