Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Holland fold op de river

Redwatch
Dariush Imani raist vanaf de cutoff en James Holland callt. De flop is {6-Spades}{5-Diamonds}{4-Spades}. Holland checkt, Imani bet, en Holland callt. De turn is de {7-Clubs} en beide spelers checken. De river is de {J-Spades}. Holland bet, Arani raist all in en Holland fold.

Tags: Dariush ImaniJames Holland