Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Ken Dickensen wordt 11e ($11,552)

Redwatch
Ken Dickensen raist vanaf de cutoff en Soheil Shamseddin callt vanuit de small blind. De flop is {Q-Spades}{8-Diamonds}{2-Diamonds}. Shamseddin bet en Dickensen callt. De turn is de {2-Spades}. Shamseddin bet weer uit, Dickensen raist all in voor 3,000, en Shamseddin callt. Shamseddin heeft {9-Spades}{9-Diamonds} en Dickensen laat {J-Spades}{10-Spades} zien. De {Q-Hearts} sealed de hand voor Shamseddin en Dickensen gaat naar de rail.

Tags: Ken DickensenSoheil Shamseddin