Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Full House voor Gary Styczynski

vanky
De flop is {K-Hearts}{4-Spades}{3-Clubs} en allebei checken. De turn is {K-Clubs}: Styczynski bet 80.000 en Gumroyan foldt. De hole cards:
Styczynski: {K-Diamonds}{4-Hearts}
Gumroyan: {7-Diamonds}{6-Diamonds}

Styczynski heeft een full house en Gumroyan een gutshot

Tags: Varouzhan GumroyanGary Styczynski