Event 21 - $5,000 No Limit Hold'em
Dagen
123

Liz Lieu legt top pair af

DBLLpoker
Op een {A-Spades} {5-Spades} {5-Clubs} {3-Hearts} board bet Liz Lieu 450, nadat Mark Newhouse had gecheckt vanuit de small blind. Newhouse checkraiset naar 1.100 en Lieu maakt de 3-bet naar 3.000. Newhouse gaat daarop all-in voor ongeveer 6.000 punten meer en Liz Lieu moet afleggen.

"That was interesting," zegt Andy Black na de hand.

"That was a good bluff," zegt Lieu tegen Newhouse. "Made me fold a pair of aces."

Tags: LIz LieuMark Newhouse