Neckar levert weer wat in

Op een{7-Clubs} {6-Clubs} {J-Clubs} flop , John Phan bet 160.000 in een 250.000 pot. Johnny Neckar callt. De turn is de {4-Spades} en iedereen checkt. Neckar checkt naar Phan wanneer de {A-Diamonds} komt op de river en Phan bet uit 450.000 chips , Neckar callt.

Phan showt {A-Hearts} {2-Spades} voor een pair azen en pakt de pot.

Neckar is down naar 1.120.000 chips.

Tags: Johnny NeckarJohn Phan