Hand #133 – David Daneshgar

David Daneshgar
Scott Sitron foldt vanaf de button/UTG, David Daneshgar raiset vanuit de small blind naar 240.000 en Dan Heimiller callt.

Beide checken de flop {4-Clubs}{A-Clubs}{2-Diamonds} en turn {3-Hearts}.

De river brengt de {7-Clubs} en Daneshgar bet 510.000. Heimiller wacht even, maar foldt uiteindelijk.

Tags: Dan HeimillerScott SitronDavid Daneshgar