Main Event
Dagen

Een dubbel voor Luske

poolshir • Level 31: 100,000-200,000, 30,000 ante
Marcel Luske

Jake Bazeley raisede naar 475.000 vanuit de under-the-gun positie. Marcel Luske zat in de cutoff en driebette naar 1.475.000. Bazeley gooide alles erin en had Luske gecovered. Luske snapcallde.

Jake Bazeley: {A-Spades}{K-Hearts}
Marcel Luske: {9-Spades}{9-Hearts}

De dealer draaide {8-Clubs}{2-Hearts}{Q-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs} - geen gevaar voor Luske en hij dubbelde!

Chip counts
Marcel Luske nl 4,640,000 2,440,000

Tags: Marcel Luske